เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564

Visitors: 15,631