หลักสูตรเตรียมอนุบาล/อนุบาล 2-6 ปี

         การจัดเนื้อหาและลำดับการเรียนการสอนในหลัก สูตรของโรงเรียนวิศานุสรณ์นั้น เป็นการจัดเนื้อหาและลำดับตามพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย ขึ้นกับว่าวัยนั้นๆ เรียนรู้อย่างไร และต้องการพัฒนาด้านใด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจากภายในตัวเด็กเอง 


พัฒนาการเด็กวัย 0-6ปี
Absorbent Mind

       •  เป็นวัยที่เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการจากจิตไร้สำนึก (Unconscious Learning) ที่มีความสามารถในการซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งแวดล้อมผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้ายกตัวอย่างเช่น การเรียนภาษาพูด ที่เด็กทารกเริ่มจากการได้ยินเสียงพูดของผู้ใหญ่รอบตัวตั้งแต่แรกเกิด เด็กทารกจะซึมซับเอาเสียงเหล่านั้นไว้ และในขณะเดียวกันร่างกาย ก็จะมีการพัฒนากล้ามเนื้อที่ช่วยในการพูดมากขึ้นเป็นลำดับ จนสามารถเริ่มออกเสียงได้
       •  เป็นช่วงเวลาของการมีพัฒนาการด้านภาษาเป็นอย่างมาก จากการออกเสียงที่ไม่มีความหมายต่อมาเป็นคำๆ ที่มีความหมาย จนถึงการพูดเป็นประโยคได้อย่างสมบูรณ์ ในวัย 6ปี
       •  เป็นวัยที่พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว เกิดการการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากเด็กแรกเกิดที่แทบจะไม่เคลื่อนไหว จนสามารถพลิกคว่ำ คลาน นั่ง ยืน เดิน และวิ่งได้ในที่สุด
       •  เป็นวัยที่พัฒนาการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ให้มีการรับรู้ที่แม่นยำและละเอียดอ่อนขึ้น
       •  เป็นช่วงวัยที่ชอบในความเป็นระเบียบของสิ่งต่างๆ
       •  เป็นวัยที่อยากรู้จักสิ่งรอบตัว โดยมักใช้คำถามว่า “อะไร”
       •  เป็นช่วงวัยที่มีการสร้างตัวตน (Construction of Self) และเมื่อถึงวัย 6ปี เด็กจะแสดงออกซึ่ง
บุคลิกภาพเฉพาะตนขึ้นมา
 
          โรงเรียนวิศานุสรณ์มีความเชื่อว่า เด็กแต่ละคนมีความเป็นปัจเจก มีความแตกต่างในจังหวะการเรียนรู้ บางคนอาจจะเรียนรู้ได้เร็วและมาก แต่บางคนอาจจะยังไม่พร้อมในการพัฒนาด้านนั้นๆ  ดังนั้นแผนการเรียนการสอนจึงจัดเป็นรายบุคคล โดยครูจะเป็นผู้สร้างความสนใจ เสนอความท้าทาย ติดตามและปรับวิธีการให้เข้ากับเด็กคนนั้นๆ เพื่อช่วยให้เกิดพัฒนาการในทุกๆ ด้านอย่างสมดุล
 
           หลักสูตรของระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาลนั้น แบ่งเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ ได้ 5กลุ่ม โดยกิจกรรมจะมีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นตามลำดับ
 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมและผลที่คาดหวังในแต่ละกลุ่มวิชามีดังนี้   
     1. Practical Life  เป็นการฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดพัฒนาการของกล้ามเนื้อเรียนรู้การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น นำไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นกิจกรรม Practical Life แบ่งเป็น 3กลุ่มย่อย คือ
          -  ดูแลตนเอง เช่น แต่งตัว หวีผม ใส่รองเท้า ล้างมือ พับผ้า แขวนผ้า
          -  ดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น เช็ดโต๊ะ ล้างภาชนะ จัดโต๊ะอาหาร เตรียมอาหารง่ายๆ กวาด ถู ปัดฝุ่น รดน้ำต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยง เก็บขยะ ทำสวน
          -  เรียนรู้มารยาท เช่น การไหว้ การกล่าวทักทาย ขอโทษและขอบคุณ การไอจามในที่สาธารณะ การเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน
 
      2. Sensorial  เป็นการฝึกประสาทการรับรู้ทั้งห้า ให้มีความแม่นยำและละเอียดอ่อนขึ้น ฝึกการสังเกต การจัดกลุ่ม และการจัดลำดับ เป็นการสร้างทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต และภาษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
       •    ฝึกการใช้สายตาในการสังเกต ในการแยกชนิด แยกขนาดและแยกสี
       •    ฝึกประสาทการรับฟัง แยกประเภทของเสียง
       •    ฝึกประสาทการได้กลิ่น แยกประเภทของกลิ่น
       •    ฝึกประสาทการรับรส แยกประเภทของรส
       •    ฝึกประสาทการรับรู้ของร่างกาย แยกผิวสัมผัส น้ำหนัก และขนาด
     
3. Mathematics  คณิตศาสตร์ เมื่อจบระดับอนุบาล ความรู้และทักษะพื้นฐานที่ได้คือ
       •    รู้จัก “มากกว่า”  “น้อยกว่า” และ “เท่ากับ”
       •    รู้จักปริมาณ สามารถนับเลขได้
       •    รู้จักสัญลักษณ์ที่ใช้แทนปริมาณ (ตัวเลข) และเปรียบเทียบปริมาณกับตัวเลขได้
       •    บวกลบเลขโดยไม่มีการทดการยืมได้
 
4. Language  ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เมื่อจบระดับอนุบาล ความรู้และทักษะพื้นฐานที่ได้คือ คำศัพท์
        •   รู้จักคำศัพท์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งในและนอกห้องเรียน และคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน
การอ่านและเขียน
       •   รู้จักเสียงพยัญชนะและสระ
       •   รู้จักตัวอักษรพยัญชนะและสระ
       •   ประสมและอ่านคำง่ายๆ ได้
 
5. Cultural  เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ รอบตัวที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับประถม โดยจะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมดังนี้
       •    รู้จักการเรียกชื่อสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ชื่อพืชและสัตว์ ชื่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ง่ายๆ เช่น ดิน น้ำ ภูเขา ชื่อสถานะของสาร (ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ)
       •    รู้จักการสังเกต
       •    ฝึกกล้ามเนื้อผ่านการใช้สื่อและกิจกรรม
       •    ชื่นชมในธรรมชาติรอบๆ ตัว
       •    เรียนรู้ทักษะด้านศิลปะและดนตรีเบื้องต้น ชื่นชมในศิลปะและดนตรี
       •    พลศึกษา ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐาน โยคะสำหรับเด็ก ออกกำลังกายในน้ำ ว่ายน้ำ

 

Visitors: 3,079