หลักสูตรเตรียมอนุบาล/อนุบาล 2-6 ปี

                               "การจัดเนื้อหาและลำดับการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนวิศานุสรณ์นั้น เป็นการจัดเนื้อหาและลำดับตามพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย                                ขึ้นกับว่าวัยนั้นๆ เรียนรู้อย่างไรและต้องการพัฒนาด้านใด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจากภายในตัวเด็กเอง" 


       พัฒนาการเด็กวัย 0-6ปี
       Absorbent Mind

        • เป็นวัยที่เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการจากจิตไร้สำนึก (Unconscious Learning) ที่มีความสามารถในการซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งแวดล้อมผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้ายกตัวอย่างเช่น การเรียนภาษาพูด                                 ที่เด็กทารกเริ่มจาก การได้ยินเสียงพูดของผู้ใหญ่รอบตัวตั้งแต่แรกเกิด เด็กทารกจะซึมซับเอาเสียงเหล่านั้นไว้ และในขณะเดียวกันร่างกาย ก็จะมีการพัฒนากล้ามเนื้อที่ช่วยในการพูดมากขึ้นเป็นลำดับ                                     จนสามารถเริ่มออกเสียงได้

       • เป็นช่วงเวลาของการมีพัฒนาการด้านภาษาเป็นอย่างมาก จากการออกเสียงที่ไม่มีความหมายต่อมาเป็นคำๆ ที่มีความหมาย จนถึงการพูดเป็นประโยคได้อย่างสมบูรณ์ ในวัย 6 ปี
       • เป็นวัยที่พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว เกิดการการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อต่างๆได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากเด็กแรกเกิดที่แทบจะไม่เคลื่อนไหว                               จนสามารถพลิกคว่ำ คลาน นั่ง ยืน เดิน และวิ่งได้ในที่สุด
       • เป็นวัยที่พัฒนาการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ให้มีการรับรู้ที่แม่นยำและละเอียดอ่อนขึ้น
       • เป็นช่วงวัยที่ชอบในความเป็นระเบียบของสิ่งต่างๆ
       • เป็นวัยที่อยากรู้จักสิ่งรอบตัว โดยมักใช้คำถามว่า “อะไร”
       • เป็นช่วงวัยที่มีการสร้างตัวตน (Construction of Self) และเมื่อถึงวัย 6ปี เด็กจะแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพเฉพาะตนขึ้นมา
 
                                           "โรงเรียนวิศานุสรณ์มีความเชื่อว่า เด็กแต่ละคนมีความเป็นปัจเจก มีความแตกต่างในจังหวะการเรียนรู้ บางคนอาจจะเรียนรู้ได้เร็วและมาก                                                                                                                           แต่บางคนอาจจะยังไม่พร้อมในการพัฒนาด้านนั้นๆ ดังนั้นแผนการเรียนการสอนจึงจัดเป็นรายบุคคล" 

                                        โดยครูจะเป็นผู้สร้างความสนใจ เสนอความท้าทาย ติดตามและปรับวิธีการให้เข้ากับเด็กคนนั้นๆ เพื่อช่วยให้เกิดพัฒนาการในทุกๆ ด้านอย่างสมดุล

        วัตถุประสงค์ กิจกรรมและผลที่คาดหวังในแต่ละกลุ่มวิชามีดังนี้   

        1. Practical Life  เป็นการฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดพัฒนาการของกล้ามเนื้อเรียนรู้การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความเป็นตัวของตัวเอง                                                                    ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น นำไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นกิจกรรม Practical Life แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ

          -  ดูแลตนเอง เช่น แต่งตัว หวีผม ใส่รองเท้า ล้างมือ พับผ้า แขวนผ้า
          -  ดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น เช็ดโต๊ะ ล้างภาชนะ จัดโต๊ะอาหาร เตรียมอาหารง่ายๆ กวาด ถู ปัดฝุ่น รดน้ำต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยง เก็บขยะ ทำสวน
          -  เรียนรู้มารยาท เช่น การไหว้ การกล่าวทักทาย ขอโทษและขอบคุณ การไอจามในที่สาธารณะ การเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน

        2. Sensorial  เป็นการฝึกประสาทการรับรู้ทั้งห้า ให้มีความแม่นยำและละเอียดอ่อนขึ้น ฝึกการสังเกต การจัดกลุ่ม และการจัดลำดับ เป็นการสร้างทักษะพื้นฐาน                                                                                   สำหรับการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิตและภาษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

           -  ฝึกการใช้สายตาในการสังเกต ในการแยกชนิด แยกขนาดและแยกสี
           -  ฝึกประสาทการรับฟัง แยกประเภทของเสียง
           -  ฝึกประสาทการได้กลิ่น แยกประเภทของกลิ่น
           -  ฝึกประสาทการรับรส แยกประเภทของรส
           -  ฝึกประสาทการรับรู้ของร่างกาย แยกผิวสัมผัส น้ำหนัก และขนาด

       3. Mathematics  คณิตศาสตร์ เมื่อจบระดับอนุบาล ความรู้และทักษะพื้นฐานที่ได้คือ

          -  รู้จัก “มากกว่า”  “น้อยกว่า” และ “เท่ากับ”
          -  รู้จักปริมาณ สามารถนับเลขได้
          -  รู้จักสัญลักษณ์ที่ใช้แทนปริมาณ (ตัวเลข) และเปรียบเทียบปริมาณกับตัวเลขได้
          -  บวกลบเลขโดยไม่มีการทดการยืมได้

       4. Language  ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เมื่อจบระดับอนุบาล ความรู้และทักษะพื้นฐานที่ได้คือ คำศัพท์
          -  รู้จักคำศัพท์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งในและนอกห้องเรียน และคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน

          การอ่านและเขียน
          -  รู้จักเสียงพยัญชนะและสระ
          -  รู้จักตัวอักษรพยัญชนะและสระ
          -  ประสมและอ่านคำง่ายๆ ได้

       5. Cultural  เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ รอบตัวที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับประถม โดยจะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมดังนี้

          -  รู้จักการเรียกชื่อสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ชื่อพืชและสัตว์ ชื่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ง่ายๆ เช่น ดิน น้ำ ภูเขา ชื่อสถานะของสาร (ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ)
          -  รู้จักการสังเกต
          -  ฝึกกล้ามเนื้อผ่านการใช้สื่อและกิจกรรม
          -  ชื่นชมในธรรมชาติรอบๆ ตัว
          -  เรียนรู้ทักษะด้านศิลปะและดนตรีเบื้องต้น ชื่นชมในศิลปะและดนตรี
          -  พลศึกษา ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐาน โยคะสำหรับเด็ก ออกกำลังกายในน้ำ ว่ายน้ำ


Visitors: 31,852