หลักสูตร

         โรงเรียนวิศานุสรณ์เป็นโรงเรียนการศึกษาทางเลือก ที่ใช้หลักการและวิธีการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างเต็มศักยภาพ เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีความเป็นสากล และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
         มอนเตสซอรี่เชื่อว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินชีวิต Education as an aid of Life ไม่ใช่การศึกษาที่มีไว้เพื่อการสอบแข่งขัน การศึกษามอนเตสซอรี่เป็นการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีพัฒนาการในทุกๆ ด้านอย่างสมดุลกัน จึงจะเป็นคนโดยสมบูรณ์
         ในขณะเดียวกัน วิธีการและสื่อมอนเตสซอรี่นั้นได้รับการยอมรับและการยืนยันจากผลการวิจัยการเรียนรู้ของสมองในปัจจุบันว่าเป็นวิธีการและสื่อที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

Bilingual

         โรงเรียนวิศานุสรณ์ใช้ระบบการเรียนการสอนเป็น 2 ภาษา โดยในห้องเรียนมอนเตสซอรี่จะมีสื่อ การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีชั่วโมงเรียนกับครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ
             · ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล เน้นทักษะการพูดและการฟัง และอ่านเขียนภาษาอังกฤษในเบื้องต้น
             · ระดับประถม เรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาไทยและอังกฤษ
         ซึ่งเมื่อคำนวณเวลาเรียนแล้ว เด็กจะมีเวลาในการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยในสัดส่วนโดยเฉลี่ย  50:50 ทั้งนี้การเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษจะเพิ่มมากขึ้นในระดับชั้นที่สูงขึ้น

Visitors: 31,851