เรียนมอนเตสซอรี่แล้วได้อะไร

   
แรงจูงใจจากภายใน เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวเด็กเองในการที่จะทำงานหรือกิจกรรมใดๆ ให้สำเร็จ  เพื่อความพึงพอใจ ความสุขของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีแรงจูงใจจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นรางวัล คะแนน คำชม หรือการลงโทษ 


วินัยในตนเอง  ที่ที่มีอิสรภาพอย่างมีขอบเขต เป็นที่ที่น่าอยู่สำหรับเด็ก  จะเห็นว่าเด็กสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและห้องเรียนได้  เพราะระเบียบต่างๆ เหล่านี้ได้กำหนดขอบเขตที่เหมาะสมในการปฏิบัติตนในห้องเรียนและโรงเรียน  กฎระเบียบเหล่านี้จะซึมซับเข้าไปภายใน จนเด็กสามารถที่จะทำตามกฎกติกาที่มีอยู่ได้ โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุม
 
ความคิดสร้างสรรค์  เด็กมีความมั่นใจที่จะใช้ความรู้และทักษะที่ตนเองมี ในการแสดงความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์  รู้ถึงคุณค่าของความคิดเห็นของตนเอง  เคารพในความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น  ยินดีที่จะรับฟังและแบ่งปันความคิดซึ่งกันและกัน  เกิดความสุขและความพอใจในการแสดงออกของตน
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงการตระหนักว่าการกระทำของตนมีผลต่อส่วนรวม  และหมายถึงการเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 
เป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง และ ดูแลตนเองได้  เด็กที่ดูแลตนเองได้คือ เด็กที่มีเป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระไม่พึ่งพาผู้อื่น มีความสำรวม รอบคอบและมีคุณธรรม รู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร และไม่รู้สึกว่าตนเหนือกว่าหรือด้อยกว่าผู้อื่น
 
ความมั่นใจในตนเอง  เด็กที่มีความมั่นใจในตนเองจะรับรู้ในด้านความสำเร็จหรือด้านบวกของตนเอง  มีความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงผลลัพธ์ที่ได้  และมีความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง  การได้ลองผิดลองถูก คิดไตร่ตรอง และการแก้ไขจากผิดเป็นถูกด้วยตนเอง เหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ
 
ด้านจิตวิญญาณ  เด็กมอนเตสซอรี่จะมีความเมตตา ความเข้าอกเข้าใจ และอ่อนโยนต่อโลก ต่อธรรมชาติ และต่อมนุษย์ด้วยกัน
 
ความพร้อมด้านวิชาการ  มอนเตสซอรี่ช่วยให้เด็กมีทักษะในการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง และเป็นผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต  เมื่อมีความชำนาญในทักษะหนึ่งแล้ว เขาสามารถที่จะเรียนต่อและปรับตัวเพื่อสิ่งที่ท้าทายขึ้นได้  ในแง่วิชาการ เด็กรู้ดีว่ามีอะไรอีกมากที่จะให้เขาได้เรียนรู้  ทั้งในด้านการอ่าน เขียน พูด และคิด  เด็กๆ เรียนว่าจะเรียนอย่างไรโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สำรวจสื่อในห้องเรียน  นำแนวคิดใหม่ๆ มาประสานกับของเดิม  วิเคราะห์ข้อมูลและคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านวิชาการจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ แต่มิใช่เป้าหมายสำหรับการเรียนรู้
Visitors: 31,852