สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

 เพื่อให้สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด  โรงเรียนวิศานุสรณ์ได้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

 โดยมีหลักการคือ
        
 • คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของเด็กและบุคลากรทุกคน

           • ตอบสนองต่อพัฒนาการเด็กทั้งช่วงวัย 0 – 6 ปี และ 6 -12 ปี

           • มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
           • รักษาความเป็นธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
           • สามารถใช้จัดกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งกิจกรรมในและนอกห้องเรียน กีฬา และรวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ
โรงเรียนวิศานุสรณ์  เฟสแรกประกอบด้วย
         • อาคารเรียน 3 หลัง มี 7 ห้องเรียนใหญ่แบบมอนเตสซอรี่ ห้องสมุดและห้องเรียนกิจกรรมพิเศษ
          • อาคารสำนักงาน มีห้องสำนักงาน ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องยิมเด็กเล็ก ( Baby Gym) ห้องอเนกประสงค์  โรงอาหาร ครัว
          • ลานเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล็ก
                                                                      • ลานเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กโต
                                                                      • สระว่ายน้ำ
Visitors: 31,100