สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

 เพื่อให้สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด  โรงเรียนวิศานุสรณ์ได้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยมีหลักการคือ
        
 • คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของเด็กและบุคลากรทุกคน

           • ตอบสนองต่อพัฒนาการเด็กทั้งช่วงวัย 0 – 6 ปี และ 6 -12 ปี
           • มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
           • รักษาความเป็นธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
           • สามารถใช้จัดกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งกิจกรรมในและนอกห้องเรียน กีฬา และรวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ

โรงเรียนวิศานุสรณ์  เฟสแรกประกอบด้วย
                                                                                                  • อาคารเรียน 3 หลัง มี 7 ห้องเรียนใหญ่แบบมอนเตสซอรี่ ห้องสมุดและห้องเรียนกิจกรรมพิเศษ
                                                                                                  • อาคารสำนักงาน มีห้องสำนักงาน ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องยิมเด็กเล็ก( Baby Gym) ห้องอเนกประสงค์                                                                                                                                 โรงอาหาร ครัว
                                                                                                  • ลานเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล็ก
                                                                                                  • ลานเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กโต
                                                                                                  • สระว่ายน้ำ
Visitors: 3,075