เกี่ยวกับวิศา  • 20140625121402.jpg
    เพื่อให้สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด โรงเรียนวิศานุสรณ์ได้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยมีหลักการคือ • คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของเด็กและบุคลากรท...

Visitors: 31,851